View count: 4713

Mentor Cluster

Mentor Cluster

Year Members
   
Mentor Cluster for Freshman

Chu, Li-Sheng (BA)Zheng, Xiu-Yun (BA)Chang,Yu-Cheng(LRM)Hsi-Chuan Lin(LRM)Mei-Hua Huang(AIS)Szu-Hsien Lin (AIS)Liao, Mei-Hua (F)Tsai, Yung-Shun (F)Hsieh, Ju-Lan (FEL)Sung, Ming-His (FEL)

Mentor Cluster for Sophomore

Hsu, Chang-Hsien (BA)Tu, Yu-Te (BA)Lin, Chia-Yang (BA) Da-Wei Tang(LRM)Chiou-Shya Torng(LRM)Yuh-Jiuan Parng (AIS)Ling-Yi Chou(AIS)Wang, Kuei-Yuan (F)Lu,Meng-Jou (F)Tsai, Pei-Fen (FEL)Lu, Ming-Chin (FEL)

Mentor Cluster for Junior

Chan, Ya-Lan (BA)Zheng, Jia-Nian (BA)Lee, Yung-Chuan (BA)CHUNG-HAO CHEN(LRM)Chun-Chia Chung(LRM)Ya-Ping Hu (AIS)Ling-Yi Chou (AIS)Lin, Ying-Li (F)Wang, Kuan-Ting (F)Wang, Sheng-Chuan (F) Chang, Jun-Pin (F)Mr. Matthias Wetzel (FEL)ZHUANG,YAN-CI (FEL)

Mentor Cluster for Senior

Huang, Chun-Chen (BA)Chen, Kun-Cheng (BA)Chia-Ju Lu(LRM)Lai, Cheng-Hao(LRM)Shao-Chun Chiu (AIS)Chiung-Yen Chen (AIS) Liu, Yong-Chin (F)KUO,MING-CHANG (F)Chien, Chih-Chung (F)Wang, Kuan-Ting (F)Tzang, Shyh-Weir (F)Wang, Chien-Kuo (FEL)SYU,YING-SONG (FEL)

Mentor Cluster for Continuous Study

Lin, Chia-Yang (BA)Tsay, Tswn-Syau (BA)Tu, Yu-Te (BA)Lan-Lan Chang(LRM)Li-Shiue Gau(LRM)Feng-En Lo(LRM)

BA=Business Administration

LRM=Leisure &  Recreation Management

F=Finance

AIS=Accounting & Information Systems

FEL=Financial & Economic Law

PE=Physical Education

GE=General Education